Home > Nieuws

Nieuws

50-plussers zijn productiever dan jongere werknemers

Oudere werknemers zijn duurder, vaker ziek en minder productief. Deze kwalificaties worden veelal ongenuanceerd toegekend, waarbij wordt vergeten dat een ervaren arbeidskracht veel positieve eigenschappen meebrengt. Daarom gaat Tempo-Team bij bedrijven de echte feiten en cijfers over oudere werkzoekenden en werknemers onder de aandacht brengen.

Zo blijkt dat het salaris na het 45ste jaar in de regel nog maar marginaal stijgt. Het inkomensverschil tussen de categorie 35 – 45 en 45+ is klein. Uit cijfers blijkt ook dat oudere werknemers niet vaker ziek zijn. Ze zijn incidenteel wel langer ziek. Het is daarom belangrijk om te zorgen voor een goed werkklimaat en goede verzuimbegeleiding.

Twee keer zo lang werkloos
Ook is nooit aangetoond dat oudere werknemers minder productief zijn. Recent (Duits) onderzoek toont aan dat oudere werknemers juist productiever zijn dan jongere. Door hun ervaring weten ze situaties direct goed in te schatten en werken daarom effectief.

Daarentegen hebben oudere werklozen steeds meer moeite met het zoeken naar werk. Momenteel zijn er 150.000 werkzoekende en dit aantal blijft stijgen. De 50-plusser is gemiddeld twee keer zo lang werkloos als iemand onder deze leeftijdsgrens, zo blijkt uit onderzoek van het CBS.

HR Praktijk

 

Werkgevers positief over de WIA

De wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) is volgens werkgevers een succes. De Tweede Kamer heeft de opvolger van de WAO geëvalueerd. VNO-NCW en MKB-Nederland zijn positief over de bereikte resultaten van de WIA.

“De instroom is lager dan verwacht en het verzuim is gedaald. Kortom: De WIA werkt,” aldus de werkgeversorganisaties.

35-minners
De inspanningen van werkgevers en werknemers om ziekteverzuim zo vroeg mogelijk aan te pakken en later arbeidsongeschiktheid te voorkomen, zijn succesvol zo blijkt uit cijfers van de groep '35-minners'. Dit zijn mensen in de WIA die minder dan 35 procent arbeidsongeschikt zijn. Tweederde van deze groep is weer aan het werk gegaan.

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn positief over de toekomst van de groep die nog niet werkt. De werkgeversorganisaties vragen, evenals de vakbonden, aandacht voor een kleine groep 35-minners: “Ongeveer 7 procent heeft een zwakke arbeidsmarktpositie. Zij hebben ten tijde van hun ziekmelding een lage opleiding, laag inkomen, aanzienlijke beperkingen en een slechte gezondheidsbeleving. Die groep verdient extra aandacht, zodat ze snel en goed op weg worden geholpen in het arbeidsproces”.

Re-integratie tweede spoor
Werkgeversorganisaties willen bijvoorbeeld re-integratie bij een andere werkgever stimuleren. Dit vergroot namelijk de kans op een succesvolle werkhervatting van een werknemer die vanwege zijn beperking niet meer aan de slag kan bij zijn eigen werkgever.
Deze groep zal ook baat hebben bij een no riskpolis voor de eerste twee ziektejaren.

VNO-NCW en MKB-Nederland willen verder dat het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) de instroom in de WGA 80-100 (maar niet duurzaam arbeidsongeschikt) gaat onderzoeken. Die is veel groter dan werd aangenomen. Wie tussen de 35 en 80 procent is afgekeurd, komt in regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten van de WIA terecht. In de WGA is maar liefst driekwart 80 tot 100 procent arbeidsongeschikt. Dat is driemaal zoveel als werd verwacht.

Wet verbetering Poortwachter
Dat de WIA een succes is, is volgens VNO-NCW en MKB-Nederland ook te danken aan het pakket overige maatregelen die de afgelopen jaren zijn genomen. De Wet verbetering Poortwachter (Wvp) stimuleert bijvoorbeeld werkgevers en werknemers tot re-integratie en voorkomt dat werknemers onnodig lang ziek thuis zijn. Ook het feit dat het loon twee jaar bij ziekte wordt doorbetaald (Wet Verlenging Loondoorbetaling bij Ziekte) heeft hieraan bijgedragen.

HR Praktijk

 

Relatie Occure bezocht door minister Kamp

Minister Kamp heeft een bezoek gebracht aan aardappelverwerkingsbedrijf Aviko in Steenderen, een wereldspeler op het gebied van aardappelproducten. Het bedrijf kreeg op zeker moment te maken met vergrijzing en uitval van personeel door gezondheidsklachten. Daarom ontwikkelde Aviko een gezondheidspaspoort, waarin op individueel niveau een voorspelling wordt gedaan van het arbeidsvermogen van een medewerker over een periode van twee jaar. Hieruit volgt een advies, waarmee de betreffende medewerker de kans krijgt om zijn gezondheid te verbeteren op het terrein van bewegen, roken en voeding. Zo vertelt een trotse medewerker aan de minister dat hij na 40 jaar met hulp van Aviko is gestopt met roken. Een ander dat hij met een hardloopclinic tientallen kilo’s overgewicht is kwijtgeraakt.

‘Er bestaat geen standaardoplossing hoe je werknemers in de bedrijven langer en vitaal laat doorwerken,’ besluit Kamp. ‘Daarvoor is maatwerk nodig, tot op individueel niveau. Hier gebeurt dat. Mooi om te zien.’

Heeft u belangstelling om net als Aviko uw medewerkers te ondersteunen met het werken aan het optimaliseren van hun inzetbaarheid, neem dan contact met ons op via info@occure.nl.

Infobulletin Occure BV

 

Werkgever kan niet zelf ziekte werknemer vaststellen

Bij twijfel aan een ziektemelding mag de werkgever niet persoonlijk gaan vaststellen of de werknemer al dan niet ziek is. Hij moet daarvoor een bedrijfsarts inschakelen

De situatie
Een chauffeur met een tijdelijk contract tot 31 december meldt zich op 14 december ziek. De werkgever twijfelt aan de ziekmelding en gaat zelf bij de werknemer op bezoek. Hij stelt daar vast dat de werknemer niet ziek is.
Bij de eindafrekening van het dienstverband verrekent de werkgever de dagen dat de werknemer na de ziekmelding afwezig was met de vakantiedagen die de werknemer nog had openstaan.
De vordering
De werknemer is het niet eens met de inhouding van de ziektedagen op zijn vakantiedagen en stapt naar de rechter. Hij wil dat de werkgever de vakantiedagen alsnog uitbetaalt.
Het oordeel
Als de werkgever reden had om te twijfelen aan de ziekmelding van de chauffeur, had hij een arbo-arts moeten inschakelen, oordeelt de rechter. De werkgever is geen arts en kan dus niet vaststellen of de werknemer ziek is. Omdat de werkgever geen ander bewijs heeft dan zijn eigen waarneming, gaat de rechter uit van een terechte ziekmelding. En in dat geval mogen ziektedagen alleen als vakantie-uren worden aangemerkt als de werknemer daarmee akkoord gaat.
Deskundigenverklaring
Bij een vordering tot loondoorbetaling tijdens ziekte moet normaal gesproken een deskundigenverklaring van het UWV worden overlegd. In dit geval is dat niet nodig, oordeelt de rechter, omdat hier gaat om een vordering tot betaling van niet-genoten vakantiedagen en niet om een vordering tot loonbetaling tijdens ziekte.

Bron: P&O Actueel;
LJN BP0212
Kantonrechter Zwolle

Infobulletin Occure BV

 

CONGRES: 1 november a.s.

Generatiemanagement / duurzame inzetbaarheid.

Vooraankondiging
Op 1 november a.s. zal Occure, in samenwerking met VAN AETSVELD vandaag is anders (VAVIA), een congres organiseren met betrekking tot duurzame inzetbaarheid cq. generatiemanagement.
We zullen vanuit verschillende perspectieven (zoals vanuit werkgever, inhoudsdeskundige, arbodeskundige, veranderdeskundige) ingaan op de uitdagingen die de huidige vergrijzing en ontgroening met zich meebrengt.

We zullen de kansen (Schatgraaf) kant van de uitdaging neer willen zetten. Door slim en tijdig op deze uitdaging in te springen kan een organisatie zich positief onderscheiden van collega ‘s door:
• een aantrekkelijke omgeving te bieden voor de jonge instroom door te laten zien dat men met respect en ondernemerschap om gaat met de oudere organisatie
• door minder dure (schaars=duur) jonge instroom nodig te hebben doordat het rendement van de oudere werknemer hoog blijft
• door de mix van jong en oud juist synergie te laten geven i.p,.v spanning
• door juist per leeftijdscategorie gebruik te maken van de mogelijkheden die aanwezig zijn en ontstaan door de (ervarings)jaren heen i.p.v. alleen maar te kijken naar wat er juist niet meer is
• door tijdig een context te bieden voor jong en oud waar je zowel geestelijk als fysiek wordt uitgedaagd in zaken waar je goed in bent (geworden?)
• etc.

Het congres zal centraal in het land worden gehouden. Indien u belangstelling heeft, maak dat dan vast kenbaar door gebruik te maken van de mogelijkheid tot voorinschrijving. U krijgt bij voorinschrijving 15 % korting. U kunt dit doen via info@occure.nl.

Infobulletin Occure BV

 


Pagina 89 van 96