Home > Nieuws

Nieuws

Werkgevers kunnen diabetici helpen

Iedereen is natuurlijk zelf verantwoordelijk voor zijn of haar eigen gezondheid, maar de werkgever kan wel helpen aldus Oud Olympisch kampioen volleybal Bas van de Goor.

De meeste mensen weten weinig over diabetici. Vaak denkt men dat het hun eigen schuld is. Met als gevolg dat diabetici vaak verzwijgen dat zij suikerziekte hebben. Suikerziekte bespreekbaar maken, zorgt voor meer begrip van andere werknemers aldus De Goor op Zie.nl. Daarnaast kunnen werkgevers helpen door gezondere voeding aan te bieden in de kantine. Ook is het belangrijk dat wordt aangegeven wat er in de voeding zit.

Loopgroepjes
Beweging is noodzakelijk voor mensen met diabetes. Ook mensen zonder suikerziekte kunnen wat meer beweging gebruiken op het werk. De werkgever zou bijvoorbeeld voor meer beweging kunnen zorgen, door lunchwandelen te promoten of loopgroepjes in het leven te roepen.

HR Praktijk

 

Helft gecontroleerde dierenartsen werkt niet veilig

In dierenartsenpraktijken is te weinig aandacht voor de arbeidsomstandigheden. De risico’s zijn lichamelijk zwaar werk, blootstelling aan gevaarlijke stoffen, besmettelijke ziektes en straling. Bij controles van de Arbeidsinspectie in 260 dierenartspraktijken bleek in de helft van de gevallen iets aan de hand te zijn.

Een derde van de praktijken is te weinig alert op bescherming tegen gevaarlijke stoffen. Ze gaan onzorgvuldig om met desinfectie- en schoonmaakmiddelen. Er wordt te weinig van tevoren beoordeeld of werknemers worden blootgesteld aan sommige narcosegassen. Her en der ontbrak een goede afzuiging in de operatiekamers. Dierenartspraktijken gebruiken lang niet altijd de folders van de branche over schoonmaakprotocollen. In vier van de vijf praktijken hebben artsen of assistenten bovendien te maken met lichamelijk zwaar werk.

Stralingsrisico’s
Zestig praktijken zijn apart gecontroleerd op de voorschriften voor het werken met röntgentoestellen. Veertig hiervan hielden zich niet aan de regels. De stralingsrisico’s waren niet goed in kaart gebracht of het onderhoud van de apparatuur was niet in orde. Verder droegen de werknemers niet altijd de voorgeschreven persoonlijke badges om te meten aan hoeveel röntgenstraling ze zijn blootgesteld.

Dierenartsen en assistentes zijn meestal goed op de hoogte van de risico’s van röntgenstraling voor hun eigen gezondheid. Toch is gebleken dat ze in de praktijk niet zorgvuldig genoeg omgaan met persoonlijke beschermingsmiddelen. Dit geldt vooral bij mobiele röntgenapparatuur, bijvoorbeeld om opnamen van ledematen van paarden te maken. De kans op blootstelling aan straling is hier veel groter dan in een vaste röntgenopstelling.

Rijksoverheid

 

UWV in gebreke stellen bij te late reactie

Vanuit uw werk heeft u waarschijnlijk veel contact met UWV. Of dat nu gaat om een deskundigenoordeel of de aanvraag van een Ziektewet-uitkering; het is wel zo fijn als UWV binnen de gestelde tijd reageert. Doet UWV dat niet, dan kunt u de instantie in gebreke stellen en in sommige gevallen zelfs een dwangsom opleggen!

Stel dat u een deskundigenoordeel aanvraagt bij UWV, omdat u het met een werknemer niet eens kunt worden over het werk dat hij tijdens zijn re-integratie moet doen. De instantie moet dan binnen twee weken met een oordeel komen. Deze termijn is wettelijk vastgelegd. Een snelle beslissing is tenslotte in het belang van de re-integratie. Zolang er geen duidelijkheid is over de arbeidsgeschiktheid van de werknemer en wat passend werk is, ligt de re-integratie stil. En dat kost veel geld! Helaas duurt het vaak langer voordat UWV met een oordeel komt. Soms komt dat omdat er meer (medische) gegevens van u nodig zijn. Dat moet UWV u tijdig laten weten. Het uitvoeringsinstituut mag de beslistermijn één keer verlengen.

UWV in gebreke stellen
Heeft u na twee weken of de verlengde termijn nog niks gehoord? Dan kunt u UWV in gebreke stellen. Dat kunt u doen met een formulier van UWV zelf: ‘Melding te late beslissing UWV'. U vraagt UWV dan om alsnog binnen twee weken te beslissen. Haalt de instantie dit ook niet, dan heeft u recht op een vergoeding: een dwangsom. Deze loopt maximaal 42 dagen en loopt op naarmate het UWV later is:

- eerste 14 dagen: € 20 per dag;
- de volgende 14 dagen: € 30 per dag;
- overige dagen: € 40 per dag.

Hoogte van de dwangsom
De maximumvergoeding is € 1.260. Als de dwangsom gaat lopen, kunt u tegelijkertijd naar de rechter stappen om UWV te dwingen een oordeel uit te brengen. Zodat u en de werknemer snel weer aan de slag kunnen met de re-integratie!

Arbo Rendement

 

Energieke, vitale of bevlogen medewerkers

We zijn opgegroeid met het idee dat werken gepaard gaat met moeite, opoffering, inspanning, ziekte en schade. Zieke medewerkers beter maken en verzuim zo veel mogelijk voorkomen is het credo. Belasting en belastbaarheid van werknemers in balans moet zijn. Als er een disbalans is dan is er sprake van (dreigend) verzuim.

Onze interventies zijn er dan ook op gericht om die disbalans op te lossen. Dat kan op twee manieren:

1. Weghalen belasting (bijv. stoppen met werken)
2. Versterken belastbaarheid (bijv. stressmanagement)

Deze al jaren toegepaste werkwijze om de disbalans op te lossen leidt bepaald niet tot het gewenste resultaat:

- 23% van de werknemers in Nederland heeft werkstress
- 10% loopt rond met een burnout
- 2-4% werkenden meldt zich ziek vanwege stress
- 30-50% van het ziekteverzuim is psychisch van aard
- En last but not least: bovenstaande is 45% van de verzuimkosten in Nederland.

Tijd voor een nieuw mensbeeld
In een tijd waarin de werkende mens steeds zelfstandiger opereert en zijn werk doet met kennis en creativiteit is het eigenlijk vreemd dat we nog steeds vanuit die oude mensbeelden naar verzuim kijken. Het gros van de mensen vindt het namelijk leuk om te werken, maar loopt desalniettemin een aanzienlijk risico om arbeidsongeschikt te raken.

Onderzoek (van o.a. Schaufeli, Van Rhenen en Bakker) toont aan dat werknemers een hoge belasting prima aankunnen, als ze maar voldoende hulpbronnen kunnen aanboren. En het leuke van die hulpbronnen is dat het geen ingewikkelde toverspreuken zijn, maar voor de hand liggende en realiseerbare bronnen. Zoals:

- Het zelf kunnen bepalen van werktijden
- Invloed hebben op werkinhoud
- Faciliterende Leidinggevenden én
- Collega’s die écht samenwerken en elkaar ondersteunen

Samengevat: meer autonomie, ontwikkeling en sociale steun.

Om medewerkers te helpen daadwerkelijk energieker te zijn én organisaties op weg te helpen naar een hogere performance is een nieuwe uitdaging op het vakgebied van Gezondheidsmanagement. Een ontwikkeling die naadloos past bij andere ontwikkelingen zoals Het Nieuwe Werken, flexibilisering en duurzame inzetbaarheid.

Dit artikel is mede gebaseerd op de inleiding van Prof. Dr. Willem van Rhenen, Hoogleraar Nyenrode, op het Congres Gezondheidsmanagement: strategie en rendement van 10 maart 2011

Gezond in Bedrijf

 

Kennistekort door vergrijzing laat bedrijven koud

Een derde van de Nederlandse organisaties maakt zich niet druk over het wegvloeien van ‘ervaringskennis’ door de vergrijzing en heeft hiertegen ook nog geen maatregelen genomen. Opmerkelijk, aangezien in 2011 het verloop van medewerkers zal toenemen door de uitstroom van babyboomers.

Ook blijkt dat organisaties nog maar weinig alternatieve leervormen als e-learning of gaming inzetten, terwijl dit de jongere generatie werknemers juist aanspreekt. Dit blijkt uit onderzoek dat Improvels deed bij 71 Nederlandse bedrijven in verschillende branches. Opvallend is wel dat driekwart van de respondenten het belang van kennisdeling tussen medewerkers onderschrijft, maar hier in de praktijk dus geen invulling aan weet te geven. Ina Kurvers, directeur van Improvels: "Organisaties moeten nu het nog kan de aanwezige kennis in hun organisaties verankeren. Dit kan bijvoorbeeld door de ontwikkeling van programma’s die de kennisdeling tussen oudere en jongere werknemers bevorderen. Doen ze dit niet, dan ontstaat er bij veel organisaties op korte termijn een nijpend kennistekort. Bovendien schaadt dit het concurrerend vermogen van organisaties ten opzichte van andere spelers in de markt. Een zorgelijke ontwikkeling in een economie die zich steeds meer tot kenniseconomie ontwikkelt."

Opleidingsbudgetten niet effectief besteed
Improvels onderzocht ook de manier waarop organisaties hun medewerkers ontwikkelen. Opvallend is dat de ondervraagden het budget dat zij besteden aan externe opleidingen als meetlat zien voor hun investering in de ontwikkeling van hun personeel, terwijl budgetten vaak niet altijd effectief worden ingezet. Interne leertrajecten hebben veel organisaties niet in beeld, terwijl hier wel een tijdsinvestering en dus ook kostenplaatje aan vastzit.

Jongere voelt zich minst aangesproken door klassikale leervorm
Bij de ontwikkeling van personeel kiezen bedrijven als leervorm het vaakst de klassikale training. Opvallend is dat de ondervraagden nog maar weinig alternatieve leervormen inzetten als bijvoorbeeld e-learning, gaming of communities of practices (COP’s), terwijl dit de jongere generatie werknemers juist aanspreekt. Zij geven de voorkeur aan informeel leren; dat betekent zeer praktijkgericht, grotendeels in projectvorm en zoveel mogelijk interactief.

Werkgever toetst effect training niet aan praktijk
Een koppeling naar het effect van een training en de praktijk wordt nauwelijks gemaakt, zo blijkt uit het onderzoek. "Men vindt het moeilijk om de resultaten toe te wijzen aan de opleiding of training omdat omgevingsfactoren een rol spelen of omdat van tevoren niet klip en klaar is vastgesteld wat het gewenste effect zou moeten zijn. Daarnaast is het animo om geld te spenderen aan een meting achteraf over het algemeen niet groot. Door juist vooraf goed na te denken over het gewenste effect in de praktijk van een opleiding of training wordt de kans op succes vergroot, waardoor een effectmeting achteraf dan niet eens meer nodig is," aldus Kurvers.

Managers Online.nl

 


Pagina 90 van 93