Home > Nieuws

Nieuws

Veiligheidsvoorschriften te vaak niet uitgelegd

Onderschatting van risico’s, stress en vermoeidheid en gebrek aan kennis en ervaring zijn de belangrijkste oorzaken voor ongevallen op de werkvloer. Tijdelijke werknemers, anderstaligen en jongeren lopen daarbij het meeste risico.

Uit recent onderzoek van Manutan onder medewerkers blijkt dat veel ongevallen voorkomen kunnen worden. Slechts 61 procent van de ondervraagden op de werkvloer geeft aan dat de veiligheidsvoorschiften aan iedereen goed uitgelegd worden. "Dat is veel te weinig," stelt Jan Piet van Dijk,  Director Operations Benelux en Veiligheidscoördinator bij Manutan. "Het betekent dat ruim een derde van de medewerkers zonder goede voorlichting aan het werk gezet wordt."

Risicogroepen
Bijna 50 procent van de ondervraagden is bij een ongeval op de werkvloer in de fabriek, de werkplaats of op een buitenlocatie betrokken geweest. "Zorgen voor de juiste preventiemiddelen alléén is niet voldoende,m" zegt Van Dijk. "Let erop dat de veiligheidsvoorschriften aan iedereen uitgelegd worden. Ook aan tijdelijke krachten en anderstaligen." Vooral de risicogroep anderstaligen wordt ermee geconfronteerd. Aan medewerkers die de Nederlandse taal niet goed machtig zijn, worden maar in 37 procent van de gevallen de voorschriften in de eigen taal uitgelegd. De groep tijdelijke werknemers loopt door gebrek aan ervaring en te weinig uitleg meer kans bij een ongeval betrokken te raken. Bij jongeren speelt daarnaast ook het verkeerd inschatten van risico’s een rol. 

Veilige werkomgeving
Opvallend is dat medewerkers in een kantooromgeving een veel groter gevoel van veiligheid ervaren dan medewerkers op de werkvloer. 85 procent van de kantoormedewerkers voelt zich veilig tegen 69 procent van de overige medewerkers. "Logisch," zegt Van Dijk, "op kantoor loopt u sowieso minder risico dan in de fabriek of op de bouwplaats. Maar juist door dat verhoogde risico moeten werkgevers ervoor zorgen dat deze medewerkers zich extra veilig voelen. Ook daar is een belangrijke rol weggelegd voor de werkgever door het inzetten van preventiemedewerkers en een goed voorlichtingsbeleid."

Bron: Managers online, 10 januari 2018

 

'Kantoortuin leidt tot meer stress'

De kantoortuin is funest voor de mentale gezondheid." Dat zegt gezondheidspsycholoog Ulrika Leons, directeur van Arbo-dienstverlener Skils Zorg van de Zaak.

Veel werknemers zijn tegenwoordig breinwerkers. Maar het concentreren dat bij dit werk hoort, wordt steeds moeilijker. De aandacht van de werknemer wordt voortdurend afgeleid. Door een piepende telefoon, een mailende manager en door het constante geroezemoes in de kantoortuin.

Vol hoofd
Ulrike Leons, gezondheidspsycholoog en directeur van Skils Zorg van de Zaak, waarschuwt voor de gevaren hiervan in het Algemeen Dagblad. "De hersenen krijgen teveel informatie binnen, waardoor de aandacht versplintert. Het kost telkens weer energie om je opnieuw te concentreren. Mensen die overbelast zijn, zeggen vaak dat ze er 'een vol hoofd' van hebben."

In het verhaal van Leons moet de kantoortuin het ontgelden. "De kantoortuin is funest voor de mentale gezondheid. Ons brein is altijd op zoek naar dingen die opvallen. Geluiden hoeven daarom niet hard te zijn om ons af te leiden."

Het AD maakt gewag van een onderzoek dat zou aantonen dat teveel prikkels op de werkvloer meer fouten veroorzaken èn meer stress. "Wie in een kantoortuin werkt, verzuimt 60% meer."

Koptelefoons
Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever om een goede werkomgeving te bieden, benadrukt Leons. Als het aan haar ligt, verdwijnt de kantoortuin. "Als de taken enigszins complex zijn qua informatieverwerking, dan is het geen geschikt systeem."

Voor werkgevers die geen afscheid willen nemen van de kantoortuin, zijn er ook alternatieven, zoals het aanbieden van voldoende werkplekken waar mensen in stilte kunnen werken of het verschaffen van koptelefoons voor werknemers.

Bron: personeelsnet, 8 januari 2018

 

Regels nachtwerk blijven zoals ze zijn

Nachtwerk is slecht voor de gezondheid. Volgens de Gezondheidsraad kan ’s nachts werken negatieve gezondheidseffecten hebben en diabetes, hart- en vaatziekten en slaapstoornissen in de hand werken. Maar staatssecretaris Van Ark (SZW) past de regels niet aan.

Dat staat in een brief aan de Tweede Kamer. Het advies van de Gezondheidsraad biedt Van Ark “vooralsnog onvoldoende aanknopingspunten om de Arbeidstijdenwet aan te passen”.

Geen concrete aanbevelingen voor aanpassing Arbeidstijdenwet
Het advies geeft namelijk geen concrete aanbevelingen voor aanpassingen. De Gezondheidsraad kan nog geen wetenschappelijke onderbouwing geven voor een maximaal toelaatbare duur van nachtwerk in een mensenleven of loopbaan. De staatssecretaris roept daarom werkgevers en werknemers op om zelf deze kennis over nachtwerk ter hand te nemen en te bespreken.

Zo wijst Van Ark erop dat de effecten van nachtwerk toenemen met het aantal jaren dat er ’s nachts diensten zijn. Om de negatieve gevolgen van nachtwerk zoveel mogelijk te beperken, roept ze werkgevers op om steeds goed na te denken over de vraag of het werken in de nacht in de organisatie echt nodig is. En zo ja, om het werk zo te organiseren dat de negatieve gezondheidseffecten hiervan zoveel mogelijk zijn te voorkomen, dan wel te beperken.

In Nederland is een maximum aantal nachtdiensten per jaar vastgesteld en gelden er eisen rondom rusttijden na nachtdiensten. Vooral werknemers in de zorg, bij de politie en de brandweer hebben te maken met nachtwerk. Van Ark stelt dat het onuitvoerbaar is om werkgevers verantwoordelijk te stellen voor werkcondities die gaan over de hele loopbaan van een werknemer. “Dit alles maakt het wat mij betreft dan ook onwenselijk om nadere, uniforme regels te stellen aan (de condities van) nachtwerk en om vanuit de overheid nachtwerk voor iedereen verder te beperken.”

Bron: Arbo-online, 29 december 2017

 

HR-manager kan burn-out helpen voorkomen

Een zorgwekkende trend voor werkgevers én werknemers: het aantal jonge mensen dat met een burn-out thuis zit, neemt toe. Een van de voornaamste oorzaken vormt het gebruik van smartphones.

Door de mobiele bereikbaarheid voelen medewerkers de druk om permanent bereikbaar te zijn en klanten of collega's direct terug te mailen of te woord staan. Ook buiten kantoortijden, als ze ziek zijn of op vakantie. Hays schijnt haar licht op dit probleem en de maatregelen die HR managers kunnen nemen om verdere toename te voorkomen.
 
Altijd en overal bereikbaar
Bij het ontwaken en net voor het slapen gaan op je telefoon je werkmail checken; voor 82 procent van de jonge werknemers is dit de dagelijkse gang van zaken. Ook bij ziekte voelt 40 procent zich verplicht zijn mail te checken en 32 procent is ook tijdens vakanties online (bron: onderzoek Bupa). Jill van Casteren, HR Manager bij Hays Nederland: "Werk en privé lopen dwars door elkaar heen. We nemen geen afstand meer van ons werk. De smartphone is hierin een grote boosdoener. Daarnaast zijn we met elkaar ook meer uur gaan werken. Dit komt mede doordat steeds meer bedrijven opereren in verschillende tijdzones. Dit betekent dat medewerkers van ‘s ochtends vroeg tot ‘s avonds laat bereikbaar moeten zijn."
 
Burnout signaleren en aanpakken
HR-professionals hebben volgens Hays een belangrijke taak om de oorzaak en het aantal gevallen binnen hun bedrijf terug te dringen en hun personeel productief te houden. Van Casteren: "Dit begint met het creëren van een cultuur waarbinnen medewerkers worden gestimuleerd om een gezond en actief leven te leiden. Focus moet hierbij komen te liggen op de output in plaats van het aantal uur dat iemand werkt. Daarnaast kunnen bedrijven hun werknemers duidelijk maken dat ze buiten werktijden niet hoeven te reageren op mails." Of zelfs nog een stap verder gaan: bij Volkswagen is het door de server-instellingen onmogelijk om buiten werktijden een mail naar collega’s te sturen. Harde maatregelen om personeel te beschermen tegen een te zware werkdruk.
 
Afstand nemen
Maar werkgevers kunnen ook op een positieve manier hun medewerkers stimuleren om zélf afstand te nemen van hun werk. Bijvoorbeeld door het organiseren van mindfulness-trainingen - waarin duidelijk wordt gemaakt wat het effect is van een verstoorde werk-privé balans. Ze leren dat ze regelmatig hun telefoon moeten wegleggen, zodat ze zich kunnen ontspannen. Daarnaast kunnen HR-managers het personeel stimuleren om tijdens de lunch te gaan sporten. En vanuit de organisatie kan er beter op worden toegezien dat alle vakantiedagen aan het einde van het jaar op zijn gemaakt. Van Casteren vervolgt: "Uiteraard moet de werktelefoon of laptop dan wel thuisblijven."

Bron: Managers online, 13 december 2017

 

Wat u wel en niet mag vragen/registreren bij ziekmelding

Stichting Abrona handelt bij ziekmelding van haar werknemers in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens. Dat is de conclusie van de Autoriteit Persoonsgegevens na onderzoek. De organisatie blijkt bij ziekmelding aard en oorzaak van de ziekte van de zieke werknemer te registeren.

Bijvoorbeeld of het gaat om psychische klachten of om fysieke beperkingen. Dat mag niet omdat de wet bepaalt dat werkgevers bij ziekmelding aan zieke werknemers alleen gegevens mogen vragen die noodzakelijk zijn voor de vaststelling van de verplichting om loon door te betalen en hoe het verder moet met hun werkzaamheden.

Uit het onderzoek blijkt dat Abrona aard en oorzaak van de ziekte vastlegt en ook of een werknemer zwanger is. Dit is ook een gegeven over de gezondheid van de werknemer. Werkgevers mogen volgens de wet deze bijzondere persoonsgegevens van hun medewerkers niet verwerken. Daarnaast heeft de Autoriteit Persoonsgegevens geconstateerd dat de zieke werknemer zelf het arbeidsongeschiktheidspercentage vaststelt en dat de leidinggevende dit vervolgens invult in het verzuimsysteem. Het vaststellen of een werknemer arbeidsongeschikt is en de advisering daarover aan de werkgever is volgens de AP uitsluitend een taak van de bedrijfsarts.

Noodzakelijke medische gegevens
Medische gegevens zijn gegevens van gevoelige aard waarvoor strenge wettelijke eisen gelden. Een werkgever mag in het kader van zijn loondoorbetalingsverplichting en voor de re-integratie een beperkt aantal noodzakelijke medische gegevens verwerken van zijn zieke werknemers. Zo mag hij onder meer vragen naar de verwachte duur van het verzuim en of er mogelijkheden zijn voor het doen van (andere) werkzaamheden. De werkgever mag niet vragen naar de aard en oorzaak van de ziekte. In het onderzoeksrapport naar Abron heeft AP een overzicht opgenomen van gegevens die u wel en die niet mag vragen en wel en niet mag opslaan:

Gegevens waar u zelf naar mag vragen
De werkgever zelf mag zoals aangegeven in ‘De zieke werknemer en privacy’, bij de ziekmelding de volgende informatie aan de werknemer vragen:

  • het telefoonnummer en (verpleeg)adres;
  • de vermoedelijke duur van het verzuim;
  • de lopende afspraken en werkzaamheden;
  • of de werknemer onder een van de vangnetbepalingen van de Ziektewet valt (niet onder welke);
  • of de ziekte verband houdt met een arbeidsongeval;
  • of er sprake is van een verkeersongeval met regresmogelijkheid.

Bron: HR Praktijk, 21 november 2017

 


Pagina 3 van 96