Home > Nieuws

Nieuws

Hoger ziekteverzuim bij vrouwen, vooral van 25 tot 35 jaar

Vrouwen verzuimen meer wegens ziekte dan mannen, vooral in de leeftijd dat veel vrouwen kleine kinderen hebben. Want onder werknemers van 25 tot 35 jaar, is het verzuimpercentage van vrouwen twee keer zo hoog als dat van mannen.

Dit zijn uitkomsten van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) van CBS en TNO. 

Hoe ouder, hoe hoger het verzuim
Ziekteverzuim onder werknemers neemt toe met het oplopen van de leeftijd. Onder 15- tot 25-jarigen was in 2016 het verzuim het laagst. In deze groep is het sekseverschil gering, net als bij 55- tot 65-jarigen.

In de leeftijdsgroep van 25 tot 35 jaar was het ziekteverzuimpercentage van vrouwen echter tweemaal zo hoog als in de jongere groep en ook het dubbele van het verzuimpercentage onder mannen.

Ziekte door zwangerschap en bevalling
Veel vrouwen werken in sectoren waarin het werk zwaar is, zoals de zorg en het onderwijs. Als hier rekening mee wordt gehouden, is het ziekteverzuim van vrouwen toch significant hoger dan dat van mannen. 

Dit verschil is deels terug te voeren op ziekte tijdens zwangerschap en na de bevalling.

Hoger verzuimpercentage
Voor de 25- tot 35-jarige vrouwen lag het ziekteverzuimpercentage in 2016 op 4,3. Dat wil zeggen dat zij van elke honderd werkdagen 4,3 dagen verzuimden. Bij de mannen waren dat 2,2 dagen. 

In de overige leeftijdsgroepen was het verschil in ziekteverzuimpercentage kleiner. Onder 55- tot 65-jarigen verzuimden mannen per honderd dagen gemiddeld nog geen halve dag minder dan vrouwen. In deze groep lag het percentage voor mannen en vrouwen samen wel het hoogst van alle leeftijdsgroepen: gemiddeld 6 van elke 100 werkdagen.

Niet meer ziekmelders onder oudere vrouwen
Het ziekteverzuimpercentage is in elke opeenvolgende leeftijdsgroep groter. Voor het percentage mensen dat zich ziek meldt ligt dat anders; dat is onder 25- tot 35-jarige werknemers het hoogst. 

In deze groep meldde 57 procent van de vrouwen en 46 procent van de mannen zich in 2016 minimaal een keer ziek. In elke oudere leeftijdsgroep was het percentage ziekmelders telkens kleiner. Wel was het percentage ziekmelders onder vrouwen groter dan onder mannen, ongeacht de leeftijdsgroep.

Ziekteverzuim stijgt met de leeftijd
Naarmate de leeftijdsgroep ouder is, neemt het aantal verzuimdagen verzuim verder toe. Oudere werknemers hebben vaker te maken met rug-, nek- en gewrichtsklachten en hart- en vaatziekten, terwijl jongeren vaker last hebben van astma en migraine. 

Bij een vergelijking tussen mannen en vrouwen valt op dat bij de 45- tot 55-jarigen en de 55- tot 65-jarigen naar verhouding meer mannen vijf werkdagen of langer verzuimen. Daar staat tegenover dat het percentage dat 20 werkdagen of langer afwezig is door ziekte in vrijwel alle leeftijdsgroepen het hoogst is bij vrouwen.

Bron: Personeelsnet, 17 oktober 2017

 

Een staande ovatie voor een gezondere houding

Eén op de drie werknemers kampt met fysieke klachten als nekpijn, rugpijn en vermoeidheid. Dit komt door een slechte lichaamshouding en gaat ten koste van de productiviteit. Het ziekteverzuim dat hierop volgt kost bedrijven meer dan 70 miljoen euro per jaar. Wat doe je als de productiviteit van werknemers achteruit gaat vanwege fysieke problemen?

Lichaamshouding speelt werknemers parten
Het is cruciaal om je werknemers in beweging te krijgen. 60 procent van de werknemers zegt dat een inactieve houding oorzaak is van verminderde productiviteit. Dat is niet zo gek, want 39 procent van de Nederlandse werknemers heeft een slechte zithouding aan het bureau. Daarnaast zit meer dan een derde (34%) te lang zonder pauzes. Deze cijfers blijken uit recent onderzoek door Fellowes. Het is tijd om in actie te komen en je werknemers uit hun stoel te krijgen.

Vitaliteit voor loyaliteit
Het Zit-Sta platform biedt uitkomst om werknemers gezond te houden. Deze oplossing om zowel zittend als staand te kunnen werken aan een bureau helpt werknemers in beweging, een actievere houding aan te nemen en hun lichaamshouding af te wisselen. Dit voorkomt ziekteverzuim en verhoogt de productiviteit. Naast de vele gezondheidsvoordelen draagt het ook bij aan aantrekkelijk werkgeverschap, want een goed vitaliteitsbeleid staat hoog op de wensenlijst van werknemers. 70 procent van de werknemers wil namelijk dat hun werkgever meer doet om gezondheidsproblemen aan te pakken. Daarnaast vindt 58 procent dat die aanpak preventief, proactief en langdurig moet zijn. Lees ook ‘Gezondheidshype breidt zich uit naar kantoor’.

De voordelen
HR-professionals kunnen helpen de vitaliteit van werknemers te bevorderen door zich hard te maken voor Zit-Sta oplossingen. Hierbij de voordelen op een rij:

  • Fitte werknemers. Door een actievere fysieke houding, zullen werknemers vitaler en gezonder zijn. En niet onbelangrijk; pijnklachten verminderen of blijven zelfs uit.
  • Gelukkige werknemers. Fysieke fitheid heeft zijn uitwerking op de mentale fitheid. Fitte werknemers zijn gelukkiger en hebben meer plezier in hun werk.
  • Productieve werknemers. Gelukkige werknemers zijn op hun beurt productiever. Ze werken harder en raken minder snel vermoeid. Een hogere productiviteit is het gevolg.
  • Aantrekkelijke werkomgeving. Door duurzame vitaliteitsoplossingen word je aantrekkelijker voor werknemers. Het heeft voordelen bij zowel huidig personeel als bij talent dat op de loer ligt. Win-win!
  • Hogere opbrengst. Tel al deze voordelen bij elkaar op en je zult zien dat je onderaan de streep beter uit bent. Niet alleen bespaar je veel kosten door een lager ziekteverzuim en hogere productiviteit, je gaat de voordelen ook terugzien bij klanten. Want blije werknemers maken blije klanten, en blije klanten geven meer uit.

Kortom, het staat als een paal boven water; indien je jouw werknemers actief, gezond, gelukkig en productief wilt houden, kun je ze helpen met Zit-Sta oplossingen. HR-professionals zijn dé aangewezen personen in de organisatie om verantwoordelijkheid te nemen. Neem het voortouw, geef het goede voorbeeld en stimuleer gezondere gewoontes op de werkvloer.

Bron: HR Praktijk, 3 oktober 2017

 

Juist gezonde oudere werknemers stoppen eerder met werken

Oudere lagere en middelbaar opgeleide technici (vaklieden) gaan vrijwillig eerder met pensioen. Dit omdat ze zich bedreigd voelen door hun huidige werkomstandigheden. Wat ze als een bedreiging voelen voor hun gezondheid. Deze groep ouderen geeft aan zich gezond te voelen, van hun werk te houden en inzetbaar te zijn. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Bert Breij aan de Vrije Universiteit van Amsterdam (VU).

Het ziet er naar uit dat het juist de gezonde oudere werknemers zijn die eerder stoppen met werken. Ze prefereren persoonlijke vrijheid boven meer geld. Ze vinden dat het genoeg is geweest en willen hun leven anders inrichten. Ze trekken de regie naar zichzelf. Ze benutten de kansen om vroegtijdig uit te treden, zoals de mogelijkheid van vroegpensioen.

Binding met de werkgever neemt af
Hun gevoel van binding met de werkgever is in de afgelopen vijf jaar voor hun vertrek afgenomen. Ze voelen een zakelijke en geen warme betrokkenheid van hun werkgever en een overheid die ze onberekenbaar vinden. Van grote invloed wordt hun leeftijdsbesef en opkomend gevoel al zo lang te werken. Ze willen geen fouten maken in hun keuze, want ze willen bijtijds in vrijheid van hun gezondheid kunnen genieten. Ze houden echter bij hun vertrek nog steeds van werken, en de belangrijkste redenen hiervoor zijn hun vak en de aanwezigheid van collega's.

Invloed van de partner
De partner heeft de grootste invloed op het nemen van de beslissing. De vaklieden vinden zichzelf optimistische mensen. Het onderzoek maakt duidelijk dat psychologische factoren domineren. De uitkomsten van het proefschrift van Breij geven dan ook alle aanleiding om op nationaal niveau te onderzoeken op welke schaal het vroegtijdig uittreden van deze vaklieden plaatsvindt aldus de VU.

Bron: HR Praktijk, 29 september 2017

 

Relatief meer werknemers melden zich bij bedrijfsarts met burn-out

Relatief meer mensen kloppen vanwege overspannenheid of een burn-out bij de bedrijfsarts aan, meldt het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten maandag op basis van landelijke cijfers.

Vorig jaar viel ruim 40 procent van alle meldingen in de categorie psychische beroepsziekte, waarbij het vooral om overspannenheid en burn-out gaat. In totaal kwam er 6.270 meldingen van beroepsziekten binnen.
Volgens de bedrijfsartsen komen de meeste beroepsziekten voor bij mannen (64 procent) en bij werknemers boven de 45 (ruim twee derde van alle meldingen).
Na psychische beroepsziekten worden beroepsziekten van het bewegingsapparaat en van het gehoor vaak gemeld. Jaarlijks loopt naar schatting 0,2 tot 3,2 procent van alle werknemers een beroepsziekte op.
De branches waar werknemers zich het vaakst ziek melden zijn de bouw, de transportsector, de financiële sector, industrie, gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening.
Volgens de onderzoekers leiden beroepsziekten in 70 procent van de gevallen tot tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid. Dit laatste geldt voor 6 procent van de werknemers met een beroepsziekte.
Werknemers die zich vanwege een beroepsziekte ziek melden, verzuimen gemiddeld 31 dagen. Dat is 25 dagen meer dan de zes dagen die een werknemer zonder beroepsziekte gemiddeld verzuimt. 

Bron: Nu.nl, 18 september 2017

 

‘Schokkend aantal’ bedrijven zonder RI&E

De controle op riskante situaties op de werkvloer staat onder druk. Mark Kuipers, hoogste baas van de Inspectie SZW, vindt het “schokkend” dat veel bedrijven niet beschikken over de wettelijk verplichte RI&E. Hij benadrukt de eigen verantwoordelijk die bedrijven hebben voor veilig en gezond werken.

De Inspectie SZW constateert een onrustbarend stijgende lijn in het aantal arbeidsongevallen. In 2016 vielen er 70 dodelijke slachtoffers op de werkvloer, 19 meer dan in 2015. Het aantal arbeidsongevallen zonder dodelijke afloop is ook gestegen, met 13 procent. Inspecteur-generaal Marc Kuipers spreekt bij de bedrijven zonder RI&E van een “trend die gekeerd moet worden.”

Schokkend aantal bedrijven zonder RI&EKuipers, de hoogst verantwoordelijke bij de Inspectie SZW, maakt zich zorgen over oorzaak en gevolg van de stijging van het aantal arbeidsongevallen. Van de bedrijven in Nederland beschikt 30-50 procent niet over een wettelijk verplichte risico-inventarisatie en evaluatie, de RI&E. Kuipers spreekt van een schokkend aantal bedrijven zonder RI&E. “Dat betekent dat bedrijven de eigen verantwoordelijkheid onvoldoende invullen. Ze moeten daarmee aan de slag,” vindt de inspecteur-generaal.

Bron: Arbo, 5 september 2017

 


Pagina 3 van 93