Wet Poortwachter: oordeel bedrijfsarts wordt leidend na twee jaar ziekte

Er is een wetsvoorstel aangekondigd dat ertoe moet leiden dat het oordeel van de bedrijfsarts leidend wordt bij de RIV-toets (beoordeling re-integratie-inspanningen na twee jaar ziekte). Dit moet een eind maken aan de onzekerheid voor werkgevers dat zij na twee jaar van re-integratiekosten kunnen worden geconfronteerd met een loonsanctie van vanwege een verschil van inzicht tussen twee artsen (verzekeringsarts UWV versus bedrijfsarts).

Werkgevers zijn verplicht om zich bij de re-integratie van zieke werknemers te laten begeleiden door een bedrijfsarts. Diens medisch advies over de belastbaarheid van de werknemer vormt de basis van de re-integratie-inspanningen. Blijft een werknemer onverhoopt twee jaar ziek, dan volgt tegen het einde van die periode een WIA-aanvraag. Bij die aanvraag toetst UWV of werkgever heeft voldaan aan de eisen uit de Wet Poortwachter (RIV-toets). Daarbij laat UWV zich adviseren door een arbeidsdeskundige en een verzekeringsarts. Niet zelden oordeelt de verzekeringsarts van UWV dat de bedrijfsarts steken heeft laten vallen.

Voorbeelden daarvan zijn het ten onrechte niet of slechts marginaal belastbaar achten van de werknemer of het te laat aangeven dat er weer belastbaarheid is. Een dergelijk verkeerd advies van de bedrijfsarts komt de werkgever dus duur te staan. In 2018 werd 12 procent van de loonsancties opgelegd vanwege een verkeerd medisch advies van de bedrijfsarts.

RIV-toets
De wetgever wil nu een eind maken aan de onzekerheid voor werkgevers dat zij na twee jaar van re-integratiekosten kunnen worden geconfronteerd met een loonsanctie vanwege een verschil van inzicht tussen twee artsen (verzekeringsarts UWV versus bedrijfsarts). Er is een wetsvoorstel aangekondigd dat ertoe moet leiden dat het oordeel van de bedrijfsarts leidend wordt bij de RIV-toets (beoordeling re-integratie-inspanningen na twee jaar ziekte). De RIV-toets wordt dan gebaseerd op een (uitsluitend) arbeidsdeskundige beoordeling van het re-integratieverslag: passen de gepleegde re-integratie-inspanningen bij het medisch advies van de bedrijfsarts? De taken van de verzekeringsarts van UWV worden beperkt tot de sociaal-medische beoordeling van het recht op een WIA-uitkering. Beoogde datum van inwerkingtreding is januari 2021.

Premiekorting loondoorbetaling
De maatregel is onderdeel van een breder pakket van aangekondigde wijzigingen op het gebied van loondoorbetaling tijdens ziekte. Zo volgt dit jaar ook nog een
wetsvoorstel om een premiekorting op de loondoorbetaling in het tweede ziektejaar in te voeren. Doel van de diverse maatregelen is het makkelijker, duidelijker en goedkoper maken van de loondoorbetalingsverplichting tijdens ziekte.

Aan het criterium ‘duidelijker’ voldoet het wetsvoorstel tot het leidend maken van het medisch advies van de bedrijfsarts in ieder geval. Werkgevers kunnen meer gaan vertrouwen op het medisch advies van de bedrijfsarts bij het inrichten van de re-integratie. Dit medisch advies zal bij beoordeling van de inspanningen na twee jaar ziekte niet meer herroepen kunnen worden door UWV. Zodoende wordt het in een aantal gevallen dus ook goedkoper.

Bron: PW; 3 december 2019