Werknemer komt niet terug van vakantie: wat kan HR doen?

Een jaarlijks terugkerend probleem: de werknemer die te laat van zijn vakantie terugkomt. De drie weken waarvoor hij toestemming heeft, worden opeens vier weken. Niet zelden onverwachts. Wat nu?

De extra vierde week is bijvoorbeeld wel vooraf door de werknemer aangevraagd, maar – vanwege gewichtige redenen – tijdig door de werkgever geweigerd. De werkgever die aan het werkverzuim consequenties wil verbinden, zoals een eventueel ontslag op staande voet, doet er verstandig aan deze mogelijkheid vooraf met de werknemer te communiceren. Een gewaarschuwd mens telt immers voor twee. Uit rechtspraak volgt bovendien dat een eventueel misverstand vaak voor rekening en risico van de werkgever komt.

Toestemming vakantie terugdraaien
Let op! Heb je eerder wel toestemming gegeven voor een langere vakantie, dan kun je die toestemming niet zomaar terugdraaien. In uitzonderlijke gevallen mag dat wel. Denk aan een situatie waarin het bedrijf op het punt staat een grote order binnen te halen waarbij de werknemer een sleutelpositie heeft. In dit soort gevallen zal je als werkgever wel de schade moeten vergoeden die de werknemer lijdt doordat zijn vakantie niet door kan gaan. Bijvoorbeeld vliegtickets en hotelkosten.

Uitzonderlijke situatie
Het moet hierbij wel om een uitzonderlijke situatie gaan. Werknemers bepalen in principe het tijdstip van de vakantie en hebben volgens de wet recht op minimaal twee weken aaneengesloten vakantie. ‘Drukte op de afdeling’, zal in het geval van een hoogoplopend conflict door een kantonrechter zelden worden geaccepteerd als een dringende reden om het vakantieverzoek te weigeren.

Ziek tijdens vakantie
Te laat terugkeren van vakantie is niet altijd moedwillig. Werknemers kunnen op vakantie een ongeluk krijgen of ziek worden. Maar ook dan zijn er regels waaraan werkgever en werknemer zich aan dienen te houden:

  • Als een werknemer tijdens vakantie ziek wordt, dan moet hij dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 24 uur melden bij de werkgever en bij de arbodienst;
  • De werknemer moet een adres of telefoonnummer doorgeven waarop hij te bereiken is;
  • In de vakantieplaats moet de werknemer zich onder behandeling van een arts stellen en hiervan bewijzen bewaren;
  • De zieke werknemer keert, als zijn fysieke toestand het toelaat, zo snel mogelijk terug naar Nederland;
  • Is de vakantietermijn om en kan de werknemer op medische gronden nog niet terugkeren naar Nederland, dan zorgt hij ervoor dat hij bewijzen heeft van het feit dat hij niet kan reizen;
  • De werknemer neemt bij terugkeer in Nederland zo snel mogelijk contact op, zodat hij kan worden opgeroepen voor het spreekuur van de bedrijfsarts.
Bron: PW; 13 augustus 2019