Home > Leeftijd- en generatiemanagement > Work Ability Index

Wat is de Work Ability Index?

De WAI is een vragenlijst die het werkvermogen meet, de mate waarin een werknemer lichamelijk en geestelijk in staat is zijn of haar werk uit te voeren. Via de WAIvragenlijst maakt de individuele werknemer op vrijwillige basis een inschatting van zijn of haar werkvermogen. Dit is een goede voorspeller van iemands inzetbaarheid nu
en in de toekomst. Werkvermogen staat niet op zichzelf; het staat sterk in relatie tot de aard van iemands werk, maar ook tot zijn of haar normen en waarden, competenties en gezondheid. Al deze factoren komen terug in de vragenlijst. Uit de antwoorden op de vragen rolt een score; hoe hoger, hoe beter het werkvermogen.

Finland
De WAI is ontwikkeld in Finland, waar vergrijzing al twintig jaar een actueel thema is. Experts hebben er met steun van de overheid onderzoek en experimenten uitgevoerd, om mensen langer in goede gezondheid en met plezier te laten werken. De WAI is daaruit voortgekomen. Deze test is inmiddels vertaald in twintig talen en wordt in veel
landen toegepast.

Uitslag
De uitslag van het onderzoek bevat 2 componenten:

  1. De individuele rapportage.
  2. De groepsrapportage


De individuele uitslag valt onder de privacy van de medewerker. Deze privacy is uiteraard volledig gewaarborgd. De medewerkers met een lage score kunnen worden uitgenodigd voor een aanvullend onderzoek naar de achtergrond van de lage score. Dit maakt het ook mogelijk eventueel een gerichte interventie in te zetten.

Alle resultaten samen worden anoniem verwerkt tot een groepsrapportage. De opdrachtgever krijgt zo inzicht in de scores op de diverse items. De rapportage geeft inzicht in de inzetbaarheid, gezondheid en produktiviteit van de organisatie als geheel. Met dit inzicht is het gemakkelijker om een gericht beleid te voeren op dit onderwerp.

Wat levert de WAI op?
Aangetoond is dat een laag werkvermogen een hoger risico op arbeidsongeschiktheid met zich meebrengt. Ook is aangetoond dat een tijdige interventie bij een laag werkvermogen uitval in de toekomst kan voorkonen.Nu aan de gang gaan met age- cq. generatiemanagement betekent minder kosten ten gevolge van uitval.

Een beleid waarbij ingespeeld wordt op de behoeften van de verschillende generaties betekent ook nog eens dat uw organisatie aantrekkelijk blijft voor steeds minder jongeren op een krimpende arbeidsmarkt.

Contact
Indien u meer wilt weten of eens een afspraak wilt maken om hierover verder van gedachten te wisselen of voor adviseren omtrent implementatie van age- cq. generatiemanagement, kunt u ons altijd bellen of mailen naar info@occure.nl