Eigen bedrijfsarts

Occure maakt gebruik van een uitgebreid netwerk van zelfstandige bedrijfsartsen. Het netwerk is landelijk dekkend en bestaat momenteel al uit meer dan 500 bedrijfsartsen.  Voor een groot deel betreft dit nu reeds zelfstandige artsen, maar ook is er een aantal bedrijfsartsen dat nu nog binnen een arbodienst werkt. Deze groep heeft inmiddels aangegeven uit hun dienstverband te willen stappen om verder te gaan als zelfstandig bedrijfsarts. De datum dat deze artsen zelfstandig verder gaan, hangt met name af van de beschikbaarheid van klanten.Dame 72dpi

Occure selecteert bedrijfsartsen voor haar netwerk op basis van ervaring, deskundigheid en sociale en communicatieve vaardigheden. De bedrijfsarts moet ondernemerszin ten toon spreiden en zich in hoge mate in organisaties of bedrijven kunnen inleven.

Na eerst een eigen selectie te hebben uitgevoerd stelt Occure in overleg met de opdrachtgever meestal één of twee bedrijfsartsen voor, waarna de opdrachtgever haar keuze maakt.

De bedrijfsarts is uiteraard geregistreerd en heeft een uitgebreide ervaring met arbodienstverlening bij grotere organisaties. Hij/zij gaat er van uit dat de leidinggevenden verantwoordelijk zijn voor het verzuim en ziet het als een belangrijke taak om zich naast de spreekuren bezig te houden met het sparren cq. coachen van de leidinggevenden bij het omgaan met de zieke medewerker. Terugkoppeling gebeurt volgens de wensen van de opdrachtgever, maar gestreefd wordt naar een zo optimaal mogelijke communicatie, waarbij mondeling onderhoud vaak de voorkeur heeft. Het werken op locatie biedt hiertoe ook goede mogelijkheden.

Steeds wordt uitgegaan van de mogelijkheden van de medewerker. Indien er sprake is van arbeidsongeschiktheid zal worden aangegeven wat de medewerker nog wel kan of wat er de komende periode moet gebeuren om de reïntegratie te bespoedigen. De medewerker zal hierbij nadrukkelijk ook worden gewezen op zijn eigen verantwoordelijkheid. Indien de bedrijfsarts, door kennis van de organisatie, zelf mogelijkheden ziet, zal hij concreet aangeven wat die mogelijkheden dan inhouden, opdat de werknemer zo snel mogelijk weer kan starten met werkzaamheden. Uiteraard zal volledig aan de eisen van de Wet Verbetering Poortwachter worden voldaan.

Eventuele interventies zullen geschieden in overleg met de opdrachtgever, waarbij, indien aanwezig, gebruik wordt gemaakt van het netwerk van de opdrachtgever. De bedrijfsarts zal samen met medewerker en leidinggevende het resultaat van de interventies volgen en beoordelen en de opdrachtgever adviseren met betrekking tot de effectiviteit van de providers. Overigens zal gestreefd worden naar een grotere betrokkenheid van de zorgverzekeraar hierin, met name voor advies en financiering.

Eén van de taken van de bedrijfsarts is advisering via het SMT. Het is wel van belang dat binnen het SMT het zwaartepunt ligt bij het signaleren van trends. Het totale gezondheids-,  arbo- en verzuimbeleid dient centraal te staan en uit de gesignaleerde ontwikkelingen kan dit al dan niet worden bijgesteld. Het bespreken van individuele medewerkers kan zich beperken tot de ingewikkelde gevallen. In principe zal steeds op het moment dat zich iets voordoet en er mogelijkheden zijn voor werknemers dit terstond worden besproken, zodat geen kostbare tijd verloren gaat als moet worden gewacht op het volgende SMT. Te veel casuïstiek op een SMT is duur en vaak niet efficiënt.

Uitgangspunt zal steeds zijn dat voorkomen beter is dan genezen en de bedrijfsarts zal met name ook adviseren rondom het voeren van een goed gezondheidsbeleid.

Het arbeidsomstandighedenspreekuur is hierbij een onmisbaar element. Vanuit dit spreekuur zal de bedrijfsarts steeds proberen een vertaling te maken naar de arbeidsomstandigheden van de betrokken medewerker, waarna, mits de medewerker zijn/haar goedkeuring geeft, advisering volgt over eventueel te nemen acties.

Groot bijkomend voordeel van het werken met zelfstandige bedrijfsartsen is het feit dat het zo kenmerkende verloop onder bedrijfsartsen bij arbodiensten nagenoeg wordt voorkomen.

Uw eigen bedrijfsarts op het bedrijf?


Vorige pagina: Eigen regie arbo en verzuim Volgende pagina: Branches